Algemene voorwaarden workshops en cursussen bij Fotoschool Den Haag

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Fotoschool Den Haag afsluit. Fotoschool Den Haag maakt onderdeel uit van Beeldconnect,  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met registratienummer:  27364985
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Fotoschool Den Haag

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Fotoschool Den Haag behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een geautomatiseerde (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 8 deelnemers per workshop of cursus (m.u.v. de workshop "team tegen het licht".) Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €7,50 aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen geld kost.
3.3 Afmelding voor een workshop / cursus:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 tot 2 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering van 2 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop / cursus, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u verhinderd zijn, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar laat dit wel even vooraf weten.

4. Annulering/verplaatsing door Fotoschool Den Haag
4.1 Fotoschool Den Haag is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Fotoschool Den Haag is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Fotoschool Den Haag is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn, tenzij anders vermeldt. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Klachten
5.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Fotoschool Den Haag op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid
6.1 Fotoschool Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
6.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er gewerkt met apparatuur van Fotoschool Den Haag. Deelnemer is niet aansprakelijk voor eventuele defecten. Schade aan apparatuur, opzettelijk veroorzaakt door de deelnemer of door onbekwaam handelen, wordt wel verhaald. Fotoschool Den Haag is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

7: Geheimhouding
7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is alleen toegestaan als daar toestemming voor wordt gegeven.  De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Fotoschool Den Haag toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

7.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8: Overig
8.1 Fotoschool Den Haag behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft Fotoschool Den Haag het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Fotoschool Den Haag